Tablica Ogłoszeń

Oferta

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWA

sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia nieruchomości oraz dokumentacji technicznej
rejestracja wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym oraz założenie w imieniu wspólnoty rachunku bankowego (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) i dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez ten rachunek
zawieranie umów z dostawcami mediów
nadzór nad właściwym wykonywaniem prac porządkowych i konserwacyjnych
negocjowanie najkorzystniejszych warunków oraz zawieranie umów z wykonawcami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi
prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
organizowanie zebrań współwłaścicieli nieruchomości
prowadzenie wszelkiej korespondencji
wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali
rozlicznie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty
opracowywanie rocznych planów gospodarczych
rozliczanie mediów – częstotliwość ustalana jest ze zleceniodawcą
obsługa księgowa wpłat właścicieli lokali oraz terminowe regulowanie zobowiązań wspólnoty
windykacja zaległości
przygotowywanie dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem

OBSŁUGA W ZAKRESIE TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

realizacja przepisów ustawy Prawo Budowlane (obowiązkowe przeglądy techniczne)
prowadzenie książki obiektu
realizacja zaleceń pokontrolnych
prowadzenie bieżącej konserwacji oraz napraw
usuwanie awarii
przygotowywanie planów remontów
przygotowywanie niezbędnej do przeprowadzenia remontu/modernizacji dokumentacji technicznej
pośrednictwo w pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania remontów – przygotowanie dokumentacji kredytowej dla wspólnoty, również w oparciu o przepisy Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
pośrednictwo w pozyskaniu i wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie robót budowlanych


OBSŁUGA PRAWNA

opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut)
reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
współpraca ze sprawdzonymi Kancelariami – Adwokacką i Radcy Prawnego w zakresie prowadzenia spraw sądowych


Copyright © by admin@zarzadca.krakow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.